Auteursarchief: Beheerder

Buurtdialogen in Amersfoort Zuid: eerste indrukken en uitkomsten

In de wijk Vermeer-, Leusder- Bergkwartier en Bosgebied (Amersfoort Zuid) hebben in februari, maart en april van dit jaar de eerste buurtdialogen plaatsgevonden. In eerdere nieuwsbrieven, bijvoorbeeld die van april, heeft u al meer kunnen lezen over deze buurtdialogen.

Aan negen dialoogtafels in verschillende buurten hebben circa 80 buurtbewoners en mensen die in de buurt werken als gespreksleider, deelnemer, tafelsecretaris en/of als tafelorganisator met elkaar de dialoog gevoerd rondom de vraag ‘Wat maakt deze buurt tot uw buurt? Tot onze buurt?’.

Een aantal indrukken en uitkomsten van deze buurtdialogen zijn opgenomen in een folder, die bij alle mensen in de wijk bezorgd zal worden. Zo is iedereen in Amersfoort Zuid op de hoogte van wat er aan de dialoogtafels is besproken en bieden de indrukken en uitkomsten een prachtig aanknopingspunt om nieuwe dialogen met elkaar te voeren.

Op de wijkwebsite www.amersfoortzuid.info/buurtdialoog kunnen buurtbewoners – en anderen! – meer informatie vinden over de buurtdialogen: de buurtdialogen die geweest zijn en die georganiseerd gaan worden.

Wilt u in uw buurt of wijk een buurtdialoog organiseren? Neem contact met ons op en we gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden! info@amersfoortindialoog.nl

Summer School voor gespreksleiders: 2 trainingen bij Utrecht in Dialoog

Hebt u ervaring als gespreksleider van een dialoog en wilt u in de zomerperiode een training volgen om u verder te ontwikkelen? Uit het trainingsaanbod van Utrecht in Dialoog stellen we twee interessante verdiepingstrainingen/workshops aan u voor:

5 juli:     Dialoog in lastige situaties: kom maar op met die lastige deelnemer
Zoals de naam van de training/workshop al aangeeft, gaat het in deze training om de omgang met lastige deelnemers als de Stille Willy, de Drama Queen en de Debater.
De training vindt plaats  bij Utrecht in Dialoog. De training begint om19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Aan deelname aan de training zijn kosten verbonden. Vrijwilligers betalen € 50,-.
Voor meer informatie en om u aan te melden: klik hier

20 juli:   De kunst van het vragen
Als ervaren gespreksleider weet u hoe belangrijk het stellen van vragen is. Tijdens deze verdiepingstraining leert u (nog beter) de vragen te stellen die een echte dialoog mogelijk maken, met name in situaties waarin problemen, tegenstellingen, conflicten het goede gesprek in de weg staan.
De training vindt plaats bij Utrecht in Dialoog. De training begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Aan deelname aan de training zijn kosten verbonden. Als gespreksleider van Amersfoort in Dialoog betaalt u € 50,-.
Voor meer informatie en om u aan te melden: klik hier

Rabobank Clubkas Campagne

Bent u lid van de Rabobank Amersfoort-Eemland?  Breng dan uw stem uit op Stichting Amersfoort in Dialoog tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!

Stichting Amersfoort in Dialoog doet, net als in 2017, mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Met de bijdrage  uit de Rabobank Clubkas kunnen we meer bekendheid geven aan de kracht van de dialoog en aan een nieuwe dialoog, de ‘spanning zoeken en bruggen bouwen’-dialoog. Deze dialoog  hebben we op 15 februari gehanteerd hebben in een dialoog over mensenrechten.

Van 22 mei tot en met 11 juni 2018 kunnen leden van Rabobank Amersfoort Eemland hun stem uitbrengen op hun favoriete club via www.rabobank.nl/amersfoorteemland. Als alle stemmen zijn uitgebracht, wordt het totaal te verdelen bedrag gedeeld door het aantal stemmen en wordt de waarde per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage voor een club. Bent u  lid van Rabobank Amersfoort Eemland? Breng dan uw stem uit op  Stichting Amersfoort in Dialoog! Heeft u vorig jaar op ons  gestemd? Hartelijk dank! We hopen dat u dat dit jaar ook weer wilt doen.

Gezocht: een vrijwilliger die ons wil helpen met de organisatie van kinderdialogen

U kent de kracht van de dialoog, als deelnemer, gespreksbegeleider en/of tafelorganisator. Als u  met ons vindt dat leeftijd er niet toe doet als het gaat om het voeren van de dialoog, zou u ons dan willen helpen met de organisatie van de kinderdialogen?

De afgelopen jaren hebben al vele leerlingen uit groep 7 en 8 van een aantal Amersfoortse scholen de dialoog met elkaar gevoerd, onder begeleiding van een gespreksleider. Deze kinderdialogen vonden veelal plaats tijdens de Week van de Dialoog, maar kunnen wat ons betreft gedurende het hele jaar plaatsvinden. In overleg met de coördinatoren van de deelnemende scholen kiezen we een gespreksonderwerp, datum en tijden waarop de kinderdialogen plaatsvinden. We zorgen ervoor – in overleg en samenwerking met de scholen – dat er voldoende, getrainde, gespreksleiders zijn.  Zowel de kinderdialoog als het overleg daarover vindt veelal overdag plaats. Daarnaast vindt overleg en afstemming telefonisch en digitaal plaats.

Wilt u ons helpen en/of meer informatie? Graag ontvangen we uw bericht per e-mail: info@amersfoortindialoog.nl

Mensenrechtendialoog nieuwe dialoog vorm

Er zijn verschillende dialoogtypen. Twee daarvan, de praktische en de filosofische dialoog, hebben we de afgelopen jaren in Amersfoort als leidraad gebruikt voor de vele dialogen die in de stad zijn gevoerd.

De nadruk in deze dialoogtypen ligt op het maken van ruimte voor elkaar; men probeert elkaar niet te overtuigen van het eigen gelijk of van een mening. Dat uitgangspunt heeft tot vele prachtige gesprekken en ontmoetingen geleid.
Kun je ook een dialoog voeren als er over een onderwerp hele sterke meningen bestaan, waarbij verschillende meningen ook elkaars tegenpolen zijn? Met die vraag zijn we aan de slag gegaan. De uitnodiging van het Humanistisch Verbond Eemland was een prachtige gelegenheid om die vraag rondom een onderwerp waarover zeer uiteenlopend gedacht kan worden – mensenrechten – te onderzoeken en te beantwoorden.  Tijdens het Humanistisch Café van 15 februari jl. (zie het artikel daarover in deze nieuwsbrief) bleek dat we over de vrijheid van meningsvorming en –uiting een dialoog kunnen voeren.
Uitgangspunt voor dit nieuwe dialoogtype, dat we voorlopig benoemen als ‘spanning zoeken en bruggen bouwen’, is dat iedereen onderzoekt en duidelijk maakt wat er voor hem of haar rondom een bepaald onderwerp op het spel staat en waarom. Als iemand ergens een duidelijke en uitgesproken mening over heeft, dan is dat vaak omdat er iets voor die persoon op het spel staat, iets dat voor hem of haar erg belangrijk is. Elkaar overtuigen helpt dan vaak niet, maar begrijpen wat er voor iedereen op het spel staat, maakt het voor iedereen aan de dialoogtafel mogelijk de spanningen in de eigen en andere opvattingen te onderkennen en wellicht te overbruggen.

Op 15 februari hebben we een dialoog gevoerd over de vrijheid van meningsvorming en –uiting. Dit is artikel 19 uit de Verklaring van de Mens. Over alle andere mensenrechten (lees hier de korte versie, gemaakt door Amnesty International) kunnen ook dialogen gevoerd worden. Er zijn meer ‘spannende’ onderwerpen waarover deze dialoog gevoerd zou kunnen (en moeten?) worden.

Wilt u meer weten over dit dialoogtype? Wilt u een dergelijke dialoog organiseren en/of met ons samenwerken? Laat het ons weten: we gaan graag met u in gesprek!

Amersfoort Zuid in dialoog

In februari en maart vonden in Amersfoort Zuid (Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied) op 9 plekken dialoogtafels plaats, op initiatief van wijk-/buurtbewoners en mensen die in de wijk werken.
Het centrale thema van de dialoog was ‘Wat maakt deze buurt tot uw buurt? Tot onze buurt?’

De tafels vonden plaats op plekken die (meer) betrokkenheid met de buurt en buurtbewoners wilden aangaan zoals op een school, sportvereniging, wooncentrum, en speeltuinvereniging.
De tafels werden begeleid door een duo (gespreksleider en tafelsecretaris) bestaande uit wijkbewoners en werkenden met directe betrokkenheid in Zuid.

Het doel achter deze tafels is om elkaar te ontmoeten en persoonlijke ervaringen over de buurt of een thema te delen. Er kwamen dromen, wensen en ideeën ter tafel waar men na afloop weer anderen bij wil betrekken om dit te kunnen realiseren.
De uitkomst van deze dialogen wordt middels een huis-aan huis flyer in de gehele wijk gedeeld om zo nog meer bewoners in Amersfoort Zuid te betrekken bij hun buurt.
Verder is aan een aantal dialoogtafels besloten om het niet bij die ene keer te laten: de dialoog wordt vervolgd!

Het initiatief voor deze dialoogtafels lag bij wijkbewoners die betrokken zijn bij de Wijkwerkgroep Zuid waarbij zij ondersteund werden door Indebuurt033 en Stichting Amersfoort in Dialoog. In totaal hebben 80 mensen als gespreksleider, tafelsecretaris of deelnemer deelgenomen aan de dialoog, daarbij enthousiast en actief ondersteund door de tafelorganisatoren en de buurtnetwerker.

De ondersteuning van Amersfoort in Dialoog bestond uit het opleiden van gespreksleiders en tafelsecretarissen, het opstellen van de verdiepingsvragen en verslagvormen.
Wilt u ook in uw buurt een dialoogtafel organiseren en gebruik maken van onze expertise neem dan contact met ons op via info@amersfoortindialoog.nl

Een impressie van de dialoog in de buurt Juliana van Stolberg op 5 maart 2018:

Een impressie van de buurtdialoog rond het thema “seniorennetwerk” op 13 maart 2018:

N.B: ook een buurt- of wijkdialoog organiseren? Wij helpen u graag! Mail uw idee naar info@amersfoortindialoog.nl of gebruik het contactformulier op de website.

Boeiende mensenrechtendialoog in het Humanistisch Café

Op 15 februari jl. ontmoetten zo’n 15 mensen elkaar in Stadslab033 om met elkaar de dialoog aan te gaan over mensenrechten.

Het Humanistisch Verbond Eemland, dat regelmatig een Humanistisch Café organiseert, had voor deze bijeenkomst Stichting Amersfoort in Dialoog gevraagd een dialoog mogelijk te maken.

Na een inleiding van Frank van den Tempel van het Humanistisch Verbond, vonden er aan de dialoogtafels prachtige dialogen plaats over de vrijheid van meningsvorming en vrijheid van meningsuiting met als leidraad de vraag: vrijheid van mening(suiting): wat staat er op het spel?

Geïnspireerd door materiaal van Amnesty International en andere handreikingen ontstonden onder begeleiding van o.a. Adelheid Dolmans en Bart Mutsaers boeiende en veelzijdige gesprekken over meningsvorming en meningsuiting: over het belang, de betekenis, de voorwaarden, de beperkingen, maar ook over persoonlijke ervaringen, vooronderstellingen, waarden en spanningen. De dialogen  – want dat waren de gesprekken over een onderwerp waarover ook fel gediscussieerd of gedebatteerd kan worden – waren nog niet ten einde toen rond 21.30 alle deelnemers en gespreksleiders bijeen kwamen om de avond te evalueren.

De buurtdialogen in Vermeer-, Berg-, Leusderkwartier en Bosgebied beginnen!

In 2017 heeft een aantal wijkbewoners het initiatief genomen om dialogen in de verschillende buurten in het Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier en Bosgebied te organiseren.

Het buurtbestuur – of zoals de leden zichzelf liever genoemd zien: Wijkwerkgroep Zuid – heeft dit initiatief omarmd en organiseert samen met wijkbewoners en mensen die in de buurt werken, de buurtdialogen. Daarin worden zij ondersteund door Indebuurt033 en Stichting Amersfoort in Dialoog

Na een aantal trainingsbijeenkomsten in september 2017 en januari 2018 gaan de dialogen beginnen! De eerste buurtdialogen vinden in februari en maart 2018 plaats. Daarnaast zijn er in maart twee thematische wijkdialogen.

Gespreksleiders, tafelsecretarissen, tafelorganisatoren en deelnemers aan de dialogen: ze zijn allemaal buurt-/wijkbewoner of werken in een van de vele buurten in de wijk.

Wat maakt deze buurt tot uw/jouw buurt? Tot onze buurt? Dat is de vraag die het startpunt is voor de buurtdialogen.

Ideeën, oproepen en bevindingen die uit de dialoog naar voren komen worden met buurt- en wijkbewoners gedeeld, onder andere op de wijkdag op 2 juni.

Nieuwsgierig?  Bezoek de wijkwebsite: www.amersfoortzuid.info/buurtdialoog of stuur een mail naar buurtbestuurzuid@gmail.com

 

N.B: ook een buurt- of wijkdialoog organiseren? We helpen u graag! Mail uw idee naar info@amersfoortindialoog.nl of gebruik het contactformulier op de website.

Buurtdialogen in Amersfoort-Zuid

Binnenkort zullen er in Amersfoort-Zuid (Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier en het Bosgebied) buurtdialogen plaatsvinden. Dit is een samenwerking tussen het buurtbestuur VBBL en de Stichting Amersfoort in Dialoog. Op dinsdag 10 januari vond er een tweede bijeenkomst plaats voor de gespreksleiders en tafelsecretarissen. Hieronder staat een korte foto-impressie van deze bijeenkomst.

 

Medewerk(st)ers van Zorggroep Charim volgen training tot interne dialooggespreksleider

Op 30 oktober jl. hebben 17 medewerk(st)ers van Zorggroep Charim een training voor gespreksleiders van de dialoog gevolgd.

Nieuwe medewerk(st)ers van deze zorggroep met locaties in Zeist, Veenendaal, Amerongen en Rhenen volgen een intern opleidingsprogramma ‘U woont nu hier’.  Dit e-learningpogramma bestaat uit 7 modules en is gericht op het verbeteren van zorg bij de cliënt gericht op dementie. Maar ook het verbeteren van zorg voor andere cliënten wordt op deze wijze gestimuleerd.

Na iedere module gaan medewerk(st)ers met elkaar in gesprek hierover. Als gespreksvorm heeft Zorggroep Charim de dialoog gekozen, o.a. omdat de dialoog erop gericht is de persoonlijke ervaringen met elkaar te delen en te onderzoeken. Deze dialoog wordt begeleid door interne gespreksleiders. Deze gespreksleiders zijn medewerk(st)ers die al langere tijd binnen Zorggroep Charim werkzaam zijn. Zorggroep Charim heeft de ambitie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, dromen en verlangens van de cliënten.

Team Zorggroep Charim

Op uitnodiging van en in overleg met Miranda Konings en Marja van Rossenberg van Zorggroep Charim hebben we met z’n drieën  – 1 trainer en 2 co-trainers/observators –  met veel plezier deze training verzorgd. Het is en blijft altijd een bijzondere ervaring om met mensen het over de dialoog te hebben en deze te voeren. Tijdens de training is geoefend met het onderwerp ‘dementie’ (de eerste module uit het e-learningprogramma) en dat leidde tot prachtige gesprekken en inzichten, ook over de rol van de gespreksleider.

De medewerk(st)ers van Zorggroep Charim vonden de training van 2,5 uur “Helder, met duidelijke uitleg; pittig qua stof; heeft zaken weer opgefrist; en ook: “nu weet ik goed wat er van mij verwacht wordt en wat mijn rol is”, aldus Miranda Konings.