Categorie archief: Amersfoort in Dialoog

Mensenrechtendialoog nieuwe dialoog vorm

Er zijn verschillende dialoogtypen. Twee daarvan, de praktische en de filosofische dialoog, hebben we de afgelopen jaren in Amersfoort als leidraad gebruikt voor de vele dialogen die in de stad zijn gevoerd.

De nadruk in deze dialoogtypen ligt op het maken van ruimte voor elkaar; men probeert elkaar niet te overtuigen van het eigen gelijk of van een mening. Dat uitgangspunt heeft tot vele prachtige gesprekken en ontmoetingen geleid.
Kun je ook een dialoog voeren als er over een onderwerp hele sterke meningen bestaan, waarbij verschillende meningen ook elkaars tegenpolen zijn? Met die vraag zijn we aan de slag gegaan. De uitnodiging van het Humanistisch Verbond Eemland was een prachtige gelegenheid om die vraag rondom een onderwerp waarover zeer uiteenlopend gedacht kan worden – mensenrechten – te onderzoeken en te beantwoorden.  Tijdens het Humanistisch Café van 15 februari jl. (zie het artikel daarover in deze nieuwsbrief) bleek dat we over de vrijheid van meningsvorming en –uiting een dialoog kunnen voeren.
Uitgangspunt voor dit nieuwe dialoogtype, dat we voorlopig benoemen als ‘spanning zoeken en bruggen bouwen’, is dat iedereen onderzoekt en duidelijk maakt wat er voor hem of haar rondom een bepaald onderwerp op het spel staat en waarom. Als iemand ergens een duidelijke en uitgesproken mening over heeft, dan is dat vaak omdat er iets voor die persoon op het spel staat, iets dat voor hem of haar erg belangrijk is. Elkaar overtuigen helpt dan vaak niet, maar begrijpen wat er voor iedereen op het spel staat, maakt het voor iedereen aan de dialoogtafel mogelijk de spanningen in de eigen en andere opvattingen te onderkennen en wellicht te overbruggen.

Op 15 februari hebben we een dialoog gevoerd over de vrijheid van meningsvorming en –uiting. Dit is artikel 19 uit de Verklaring van de Mens. Over alle andere mensenrechten (lees hier de korte versie, gemaakt door Amnesty International) kunnen ook dialogen gevoerd worden. Er zijn meer ‘spannende’ onderwerpen waarover deze dialoog gevoerd zou kunnen (en moeten?) worden.

Wilt u meer weten over dit dialoogtype? Wilt u een dergelijke dialoog organiseren en/of met ons samenwerken? Laat het ons weten: we gaan graag met u in gesprek!

Amersfoort Zuid in dialoog

In februari en maart vonden in Amersfoort Zuid (Vermeerkwartier, Bergkwartier, Leusderkwartier en het Bosgebied) op 9 plekken dialoogtafels plaats, op initiatief van wijk-/buurtbewoners en mensen die in de wijk werken.
Het centrale thema van de dialoog was ‘Wat maakt deze buurt tot uw buurt? Tot onze buurt?’

De tafels vonden plaats op plekken die (meer) betrokkenheid met de buurt en buurtbewoners wilden aangaan zoals op een school, sportvereniging, wooncentrum, en speeltuinvereniging.
De tafels werden begeleid door een duo (gespreksleider en tafelsecretaris) bestaande uit wijkbewoners en werkenden met directe betrokkenheid in Zuid.

Het doel achter deze tafels is om elkaar te ontmoeten en persoonlijke ervaringen over de buurt of een thema te delen. Er kwamen dromen, wensen en ideeën ter tafel waar men na afloop weer anderen bij wil betrekken om dit te kunnen realiseren.
De uitkomst van deze dialogen wordt middels een huis-aan huis flyer in de gehele wijk gedeeld om zo nog meer bewoners in Amersfoort Zuid te betrekken bij hun buurt.
Verder is aan een aantal dialoogtafels besloten om het niet bij die ene keer te laten: de dialoog wordt vervolgd!

Het initiatief voor deze dialoogtafels lag bij wijkbewoners die betrokken zijn bij de Wijkwerkgroep Zuid waarbij zij ondersteund werden door Indebuurt033 en Stichting Amersfoort in Dialoog. In totaal hebben 80 mensen als gespreksleider, tafelsecretaris of deelnemer deelgenomen aan de dialoog, daarbij enthousiast en actief ondersteund door de tafelorganisatoren en de buurtnetwerker.

De ondersteuning van Amersfoort in Dialoog bestond uit het opleiden van gespreksleiders en tafelsecretarissen, het opstellen van de verdiepingsvragen en verslagvormen.
Wilt u ook in uw buurt een dialoogtafel organiseren en gebruik maken van onze expertise neem dan contact met ons op via info@amersfoortindialoog.nl

Een impressie van de dialoog in de buurt Juliana van Stolberg op 5 maart 2018:

Een impressie van de buurtdialoog rond het thema “seniorennetwerk” op 13 maart 2018:

N.B: ook een buurt- of wijkdialoog organiseren? Wij helpen u graag! Mail uw idee naar info@amersfoortindialoog.nl of gebruik het contactformulier op de website.

Boeiende mensenrechtendialoog in het Humanistisch Café

Op 15 februari jl. ontmoetten zo’n 15 mensen elkaar in Stadslab033 om met elkaar de dialoog aan te gaan over mensenrechten.

Het Humanistisch Verbond Eemland, dat regelmatig een Humanistisch Café organiseert, had voor deze bijeenkomst Stichting Amersfoort in Dialoog gevraagd een dialoog mogelijk te maken.

Na een inleiding van Frank van den Tempel van het Humanistisch Verbond, vonden er aan de dialoogtafels prachtige dialogen plaats over de vrijheid van meningsvorming en vrijheid van meningsuiting met als leidraad de vraag: vrijheid van mening(suiting): wat staat er op het spel?

Geïnspireerd door materiaal van Amnesty International en andere handreikingen ontstonden onder begeleiding van o.a. Adelheid Dolmans en Bart Mutsaers boeiende en veelzijdige gesprekken over meningsvorming en meningsuiting: over het belang, de betekenis, de voorwaarden, de beperkingen, maar ook over persoonlijke ervaringen, vooronderstellingen, waarden en spanningen. De dialogen  – want dat waren de gesprekken over een onderwerp waarover ook fel gediscussieerd of gedebatteerd kan worden – waren nog niet ten einde toen rond 21.30 alle deelnemers en gespreksleiders bijeen kwamen om de avond te evalueren.

De buurtdialogen in Vermeer-, Berg-, Leusderkwartier en Bosgebied beginnen!

In 2017 heeft een aantal wijkbewoners het initiatief genomen om dialogen in de verschillende buurten in het Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier en Bosgebied te organiseren.

Het buurtbestuur – of zoals de leden zichzelf liever genoemd zien: Wijkwerkgroep Zuid – heeft dit initiatief omarmd en organiseert samen met wijkbewoners en mensen die in de buurt werken, de buurtdialogen. Daarin worden zij ondersteund door Indebuurt033 en Stichting Amersfoort in Dialoog

Na een aantal trainingsbijeenkomsten in september 2017 en januari 2018 gaan de dialogen beginnen! De eerste buurtdialogen vinden in februari en maart 2018 plaats. Daarnaast zijn er in maart twee thematische wijkdialogen.

Gespreksleiders, tafelsecretarissen, tafelorganisatoren en deelnemers aan de dialogen: ze zijn allemaal buurt-/wijkbewoner of werken in een van de vele buurten in de wijk.

Wat maakt deze buurt tot uw/jouw buurt? Tot onze buurt? Dat is de vraag die het startpunt is voor de buurtdialogen.

Ideeën, oproepen en bevindingen die uit de dialoog naar voren komen worden met buurt- en wijkbewoners gedeeld, onder andere op de wijkdag op 2 juni.

Nieuwsgierig?  Bezoek de wijkwebsite: www.amersfoortzuid.info/buurtdialoog of stuur een mail naar buurtbestuurzuid@gmail.com

 

N.B: ook een buurt- of wijkdialoog organiseren? We helpen u graag! Mail uw idee naar info@amersfoortindialoog.nl of gebruik het contactformulier op de website.

Buurtdialogen in Amersfoort-Zuid

Binnenkort zullen er in Amersfoort-Zuid (Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier en het Bosgebied) buurtdialogen plaatsvinden. Dit is een samenwerking tussen het buurtbestuur VBBL en de Stichting Amersfoort in Dialoog. Op dinsdag 10 januari vond er een tweede bijeenkomst plaats voor de gespreksleiders en tafelsecretarissen. Hieronder staat een korte foto-impressie van deze bijeenkomst.

 

Studenten van MBO Amersfoort gaan de dialoog met elkaar aan

Tijdens de Week van Respect/Week van de Dialoog hebben circa 70 studenten met elkaar de dialoog gevoerd over respect.

Op 8 november gingen studenten van de School voor Welzijn van MBO Amersfoort aan de slag met het thema respect. Er waren gastlessen, er werd muziek gemaakt en er waren dialoogtafels (Klik hier en bekijk/lees het eigen verslag van MBO Amersfoort).

Gespreksleiders van deze studentendialogen waren docenten van de School voor Welzijn. Op uitnodiging van het docententeam van MBO Amersfoort heeft Stichting Amersfoort in Dialoog  voor deze gelegenheid een ondersteunende training gespreksleiding van de dialoog verzorgd.

Op 10 november gingen studenten van de School voor Economie en Ondernemen met elkaar in dialoog over respect. Ieder jaar doen studenten van docent Peter Vahlkamp mee aan de Week van de Dialoog. Op vrijdag 10 november gingen studenten gedurende bijna 3 uur aan twee dialoogtafels met elkaar de dialoog aan over respect, onder begeleiding van de externe gespreksleiders Frans de Kok en Adelheid Dolmans.  

Kinderdialogen op ABC-Scholen in Amersfoort: “ik vond het heel leuk dat we aandacht en ruimte voor elkaar hadden”

Op 7 en 10 november hebben zo’n 140 kinderen uit groep 7 & 8 van ABC Nieuwland, ABC De Laak en ABC Kruiskamp-Koppel met elkaar de dialoog gevoerd over respect, in het kader van de Week van Respect.

Voorafgaand aan de dialoog hebben circa 400 kinderen van deze ABC Scholen een (gast)les gevolgd over wat een dialoog is. Deze lessen, op basis van het door Marinda Pieron ontwikkelde lesmateriaal, werden gegeven door Mariëtte de Groot (ABC Nieuwland), Willem Buitink (ABC De Laak) en door Marinda Pieron (ABC De Laak, ABC Kruiskamp-Koppel).

Aan dialoogtafels waaraan zo’n 4-7 kinderen zaten, werd soms vol vuur en soms ingetogen, maar aandachtig met elkaar de dialoog gevoerd over de vraag ‘respect, waar vind je het?’. Het onderwerp werd volop verkend en onderzocht, ervaringen werden gedeeld, er werd geluisterd naar elkaars verhalen; werd nagedacht, gedroomd en acties benoemd. Het door een leerling voorgesteld ‘kriskras’-experiment, dat erop neerkomt dat je een dag het leven van een ander leeft om zo de ander beter te leren kennen en te respecteren, is daarvan een voorbeeld: een idee dat op school nader besproken zal worden.

Niet alleen het onderwerp, maar ook de dialoog zelf werd bijzonder gevonden. Het is en blijft  bijzonder om met een kleine groep mensen, die elkaar kan zien, met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaars persoonlijke ervaringen te luisteren. “Stille kinderen komen zo ook aan het woord”, zo verwoordde een leerling wat er bijzonder is aan de dialoog. Een ander zei: “luisteren is – horen wat de ander zegt en meebeleven.” Prachtig!

Net zoals bij iedere dialoog, heeft ook bij een kinderdialoog een gespreksleider een belangrijke rol in het mogelijk maken van de dialoog. We bedanken de volgende gespreksleiders, die de afgelopen week een kinderdialoog hebben begeleid:

Lida Oosterboer, José Heideveld, Erik Vorselman, Marinda Pieron, Maarten Rector, Jetta Martin, Mieke van Gils, Wim de Haan, Caspar Barkey, Nasrin Fazelpoor, Mariette de Groot, Esther Scheltens, Sandra Jacobs, Sasja de Boer, Paula Joukema, Janne Groot, Gé Seiger, Valerie Chin-Kong-Sung, Elene Bloed, Inge Silverentand, Jolande Koelewijn, Imelda de Jonge en Myrthe Nobel. 

De kinderdialogen tijdens de Week van Respect zijn georganiseerd in samenwerking tussen de ABC-coördinatoren Mariëtte de Groot, Marinda Pieron, Sarah de Vries en Stichting Amersfoort in Dialoog. De ABC-scholen in Amersfoort zien de waarde en betekenis van de dialoog en doen daarom o.a. al jaren mee met de Week van de Dialoog.

Op ABC De Laak worden in de komende weken/maanden nog meer kinderdialogen gevoerd, omdat het organisatorisch niet mogelijk bleek om alle kinderen uit groep 7 & 8 een dialoog te kunnen laten voeren. Ook op ABC Liendert/Rustenburg, ABC Soesterkwartier en ABC Randenbroek zullen in de komende maanden kinderdialogen gevoerd worden. We houden u op de hoogte!

Trainingen voor gespreksleiders

Wij organiseren binnenkort weer een aantal trainingen voor gespreksleiders van de (kinder) dialoog. U kunt zich aanmelden door ons een bericht te sturen via onze website (klik hier) of per e-mail (info@amersfoortindialoog.nl).
Vermeld a.u.b. voor welke training u zich wilt aanmelden.

24 oktober – ABC De Laak, Zwartsluiskade 2.
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Soort: Kinderdialoog.

25 oktober -Informatie locatie volgt.
Tijd: 19.00 – 21.30 uur. Soort: Volwassenendialoog.

31 oktober – ABC Nieuwland, Watersteeg 87.
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Soort: Kinderdialoog.

1 november– ABC Kruiskamp-Koppel, Van Galenstraat 30.
Tijd: 19.00 – 22.00 uur. Soort:  Kinderdialoog.

Week van de Dialoog 2017: 6 t/m 12 november

Organiseer een dialoogtafel, wees gespreksleider, ga met anderen in gesprek!

De Week van de Dialoog valt dit jaar nagenoeg samen met de Week van respect, waaraan veel Amersfoortse scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs deelnemen.

Over ‘respect’ zijn veel mooie en belangrijke dialogen te voeren. Wij – Stichting Amersfoort in Dialoog –  agenderen ‘respect’ dan ook als onderwerp voor de dialogen tijdens de Week van de Dialoog: Moet je respect hebben?

Wilt u een dialoogtafel organiseren tijdens de Week van de Dialoog? Meld u aan als tafelorganisator op de website van Amersfoort in Dialoog (klik hier). We hebben een handleiding gemaakt voor het aanmelden als tafelorganisator. Stuur een e-mail naar info@amersfoortindialoog.nl en we sturen u de handleiding toe.

Op 25 oktober organiseren we  ’s avonds een training voor gespreksleiders van de dialoog (begintijd: 19.00 uur). U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar info@amersfoortindialoog.nl

De georganiseerde dialoogtafels worden zichtbaar op onze website: u kunt zich daar ook aanmelden als deelnemer aan een dialoogtafel. Kijk dus regelmatig  op het overzicht van de dialoogtafels en meld u aan: ervaar de kracht van de dialoog!

Kinderdialoog 2017: gespreksleiders gezocht!

In het najaar gaan, net als in eerdere jaren, kinderen uit groep 7 & 8  van basisscholen uit Amersfoort met elkaar de dialoog aan. Verschillende ABC-scholen hebben al aangegeven dat ze dit jaar meedoen: voor een aantal van deze scholen is dat de eerste keer, voor andere scholen is de kinderdialoog inmiddels een vast onderdeel van de schoolactiviteiten.

De kinderdialoog vindt – voornamelijk- plaats in de periode 6 t/m 12 november, tijdens de nationale Week van de Dialoog, die dit jaar samenvalt met de Week van Respect.

Voor de volgende data en tijden zijn we op zoek naar veel gespreksleiders:

Op 7 november, van 11.00 -12.00 uur, heeft ABC De Laak 50 gespreksleiders nodig;

Op 7 november, van 11.00-12.00 uur, heeft ABC Nieuwland 5 gespreksleiders nodig;

Op 10 november, van 10.00-11.00, heeft ABC Kruiskamp-Koppel 15 gespreksleiders nodig

Op 10 november, van 10.00-11.00 zijn 3 gespreksleiders welkom op ABC Kruiskamp-Koppel om 3 dialoogtafels van ouders te begeleiden.

We zijn blij dat ook dit jaar weer vele kinderen de kracht van de dialoog kunnen ervaren. Goede gespreksleiders zijn hierbij erg belangrijk.  Bent u eerder gespreksleider geweest van een kinderdialoog? Of wilt u dit jaar voor het eerst gespreksleider van een kinderdialoog zijn?  Meld u aan!

De trainingen voor gespreksleiders van de kinderdialoog vinden plaats op 3 avonden:

24 oktober, van 19.00-22.00 uur. Locatie: ABC De Laak, Zwartsluiskade 2 Amersfoort

31 oktober, van 19.00-22.00 uur. Locatie: ABC Nieuwland (OBS De Border), Watersteeg 87  Amersfoort

1 november, van 19.00-22.00 uur. Locatie: ABC Kruiskamp-Koppel (De Witte Vlinder), Van Galenstraat 30 Amersfoort

Wie eerder gespreksleider van een dialoog is geweest, weet dat het begeleiden van een dialoog niet vanzelf gaat. Aan het begeleiden van een dialoog is daarom de deelname aan de training voor gespreksleiders verbonden.

Stuur ons een bericht via onze website (klik hier) of stuur een e-mail (info@amersfoortindialoog.nl)