Wat is een dialoog?

Een dialoog is een gesprek waarin de deelnemers elkaar niet proberen te overtuigen van het eigen gelijk of van een mening, zoals het geval is in een discussie of debat, maar waarin de deelnemers ruimte voor elkaar maken. Ruimte voor verschillende zienswijzen, voor werkelijk nieuwe gezichtspunten, voor gevoelens en behoeften, voor stilte en inspiratie. Ruimte ook voor het onderzoeken van aannames en overtuigingen. Een dialoog, kortom, helpt de deelnemers elkaar en zichzelf beter te begrijpen.

Organisaties, bedrijven maar ook individuele burgers kunnen de dialoog op ieder moment in het jaar gebruiken Een dialoogtafel kent 6 tot 8 deelnemers. Het gesprek duurt ongeveer 2 uur. De tafel kent 3 rollen, de deelnemer, de gespreksleider en de tafelorganisator.

De jaarlijkse Dag/Week van de Dialoog trekt in het hele land vele mensen, organisaties en bedrijven. Ook in Amersfoort is de Dag/Week van de Dialoog inmiddels niet meer weg te denken. Het voeren van een dialoog hoeft en mag niet beperkt te blijven tot de dialoogtafels in de Week van de Dialoog: dialogen mogen iedere dag aangegaan en gevoerd worden! Daarom ondersteunt Stichting Amersfoort in Dialoog andere organisaties in hun dialoogactiviteiten. Een voorbeeld daarvan is de door het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies georganiseerde jaarlijkse Stadsontmoeting.

Een dialoog is een gesprek dat iedereen kan voeren, van jong tot oud. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ hebben dialoogactiviteiten voor kinderen bijzondere aandacht. Daarom vinden er ook regelmatig op verschillende basisscholen kinderdialogen plaats.

Dialoog: ontmoeten en verbinden.
Kort en bondig komt de kern van een dialoog hier op neer: het is een goed gesprek. Dan komt natuurlijk meteen de vraag op wat een goed gesprek is. Tijdens een dialoog spreken deelnemers met elkaar over een gezamenlijk thema. Vaak gebeurt dat onder leiding van een gespreksleider: die zorgt dat het gesprek op een prettige en soepele wijze verloopt, met tijd en aandacht voor allen. Samen onderzoeken deelnemers het thema door persoonlijke ervaringen daaromtrent uit te wisselen. Door goed te luisteren en vragen te stellen krijgen we een steeds duidelijker beeld van het onderwerp.
Belangrijk is dat we tijdens een dialoog open staan voor anderen en hun ervaringen. Interesse in elkaar, in de ander is van groot belang.

Wat is de dialoog vooral niet?
Verwar een dialoog niet met een debat of discussie. Het gaat niet om je gelijk te halen en ook niet om een ander te overtuigen of te veroordelen. Het gaat niet om winnen of verliezen.

Wat is het resultaat?
Het resultaat van een geslaagde dialoog is in ieder geval een boeiende ontmoeting tussen de deelnemers. Een ontmoeting die bijdraagt aan een beter begrip van elkaar. Veelal kunnen de deelnemers zich (beter) in een ander verplaatsen. Overeenkomsten en verschillen maken dat een onderwerp gevarieerd en veelzijdig wordt besproken en onderzocht. Niet zelden zijn de deelnemers na afloop verrast door wie ze hebben leren kennen of hoe een onderwerp of vraag vanuit verschillende gezichtspunten en ervaringen is belicht.

Soms komt er een concreet voorstel naar voren uit een dialoog. Een doel dat samen gerealiseerd kan worden, een plan dat uitgewerkt kan worden. In dat geval bekijken we samen welke partijen zich mede willen inzetten om dat plan, groot of klein, in de praktijk om te zetten.

Wie zitten er zoal aan een dialoogtafel?
Dat kan iedereen zijn die in Amersfoort woont en/of werkt. Vaak is het juist erg leuk om eens mensen te ontmoeten die je nog niet kent. Als je daar voor open staat, dan is deelnemen aan de Dialoog een prachtige kans om anderen te ontmoeten.

Tijdens een dialoog zijn er bepaalde spelregels om het gesprek goed te laten verlopen. De gespreksleider licht dat voor aanvang van de dialoog nog kort toe.
Openstaan voor anderen, luisteren, samenvatten en doorvragen, putten uit eigen ervaring en niet schermen met wat “men” zegt of vindt, zijn hier een paar voorbeelden van.

Laat u inspireren door uw stadsgenoten en door de kracht van de dialoog!